މާދަމާ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވާލާނެ

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައި އޮތް އޮތުން މާދަމާއިން ފެށިގެން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް...


#

ޚަބަރު

ދުނިޔެ

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ރިޕޯޓް

މީހުން

#

ދުނިޔެ

ޗައިނާއިން ލަންކާއަށް ބޮޑު ލޯނެއް ހޯދިގޮތް ރައީސް އިބޫ އޮޅުންފިލުއްވައިފި؟

ޗައިނާއިން ލަންކާއަށް ބޮޑު ލޯނެއް ހޯދިގޮތް ރައީސް އިބޫ އޮޅުންފިލުއްވައިފި؟

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ސްރީލަންކާ ސަރުކާރަށް 500 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީގެ ލޯނެއް ހޯދީ ކިހިނެއްތޯ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އޮޅުންފިލުއްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިކަން...

ޕަޕުއާ ނިއުގިނީ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް!

ޕަޕުއާ ނިއުގިނީ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް!

ޕެސިފިކް ކަނޑުގެ ޖަޒީރާ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ޕަޕުއާ ނިގިނީ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ޕަޕުއާ ނިއުގިނީ އަށް އައިސްފައިވަނީ ރެކްޓާ މިންގަނޑުން...

ރިޕޯޓް

ތަހުގީގަށްވުރެ ބޮޑަށް ”އޮއްބާލުމަށް“ މިސްރާބު ހިފާފައި!

ތަހުގީގަށްވުރެ ބޮޑަށް ”އޮއްބާލުމަށް“ މިސްރާބު ހިފާފައި!

ރޭޕްކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ގިނަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރޭޕް ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ފެންމަތިވުމަކީ އާއްމު ކަމެކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރެއްހާ ދުވަހަށް ނަޒަރު ހިންގާލި ކަމުގައި ވިޔަސް، ގިނަ އަދަދެއްގެ...

ސަފާރީގައި ރޭޕްކުރި ބޭރު އަންހެން ކުއްޖާގެ ދުލުން އެ ބިރުވެރި ނުބައި އަމަލާއި އަދި ބޭއިންސާފުގެ ވާހަކަތައް!

ސަފާރީގައި ރޭޕްކުރި ބޭރު އަންހެން ކުއްޖާގެ ދުލުން އެ ބިރުވެރި ނުބައި އަމަލާއި އަދި ބޭއިންސާފުގެ ވާހަކަތައް!

ސަފާރީއެއްގައި އިހަކަށްރޭ ރޭޕް ވިކްޓިމް (ރޭޕްގެ ޝިކާރަޔަކަށްވި ކުއްޖާ) އަކީ ކެންޔާގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ވިކްޓިމް ރާއްޖެއައީ ޓޫރިޒަމް އަދި އޭވިއޭޝަން ދާއިރާއިން އިން މަތީ...

އެމްޓީސީސީގެ ތާރީހީ ކާމިޔާބު – އާޒިމްގެ ޝުކުރު މުވައްޒަފުންނަށް!

އެމްޓީސީސީގެ ތާރީހީ ކާމިޔާބު – އާޒިމްގެ ޝުކުރު މުވައްޒަފުންނަށް!

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ގޮންޖެހުން ބޮޑު ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކަކީ ފައިދާ ބޮޑު ކުންފުނިތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަކީ ފަސޭހަކެއް ނޫނެވެ. ސަރުކާރުން ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް...

އަސްލު ސުވާލު: އަދާއި ހަމައަށް ޤާސިމް ކޮށްދިނީ ކީއް؟

އަސްލު ސުވާލު: އަދާއި ހަމައަށް ޤާސިމް ކޮށްދިނީ ކީއް؟

ސީޔާސީ ލީޑަރުންގެ ބިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މެދުނުކެނޑި ސިޔާސީ ލީޑަރުން އަޑީގައި ތިއްބަވައިގެން އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުންދާ އެއް ލީޑަރަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް...

ވިޔަފާރި

ނޫސް ބަޔާން

ނޫސް ބަޔާން

މެންދުރު އޮންލައިން އަށް ސަފާރީގައި ރޭޕް ކުރި ރޭޕް ވިކްޓިމް ދެއްވާފައިވާ އިންޓަރވިއު އާއި ގުޅިގެން މިއަދު އެކި ފަރާތް ތަކުން އިންޒާރުގެ މެސެޖްތައް މެންދުރު އޮންލައިން...

އެމްޓީސީސީގެ ތާރީހީ ކާމިޔާބު – އާޒިމްގެ ޝުކުރު މުވައްޒަފުންނަށް!

އެމްޓީސީސީގެ ތާރީހީ ކާމިޔާބު – އާޒިމްގެ ޝުކުރު މުވައްޒަފުންނަށް!

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ގޮންޖެހުން ބޮޑު ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކަކީ ފައިދާ ބޮޑު ކުންފުނިތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަކީ ފަސޭހަކެއް ނޫނެވެ. ސަރުކާރުން ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް...

އަސްލު ސުވާލު: އަދާއި ހަމައަށް ޤާސިމް ކޮށްދިނީ ކީއް؟

އަސްލު ސުވާލު: އަދާއި ހަމައަށް ޤާސިމް ކޮށްދިނީ ކީއް؟

ސީޔާސީ ލީޑަރުންގެ ބިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މެދުނުކެނޑި ސިޔާސީ ލީޑަރުން އަޑީގައި ތިއްބަވައިގެން އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުންދާ އެއް ލީޑަރަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް...

ދީބާޖާގެ މައްސަލަ ރައީސް އޮފީހުން ހައްލުކުރުމަށް ކޯޓުމަރުހަލާ މަޑުޖައްސާލަން އެދިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖެ ދެވަނަ ސިންގަޕޫރަކަށް ހެދިދާނެތަ؟ ނޫނީ އެއަށްވުރެ ކުރިއެރިދާނެތަ؟

މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް19ގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް މިއީ ކުރަން ރަނގަޅު ސުވާކެއްތޯ ބައެއް މީހުން އަހާފާނެއެވެ. މި ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ...

މުނިފޫހި

ރައީސް 9 ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑް ހަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

ރައީސް 9 ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑް ހަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، 9 ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑް ޙަފުލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ރޭ އޮލިމްޕަސް ސިނަމާގައި ބޭއްވި މިޙަފުލާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް،ކަލްޗަރ  އެންޑް...

ސޯލޯ އާރޓް އެގްޒިބިޝަން – ”އިމްޕަރމަނަންސް“

ސޯލޯ އާރޓް އެގްޒިބިޝަން – ”އިމްޕަރމަނަންސް“

އަޙްމަދު އާމިރުގެ ސޯލޯ އާރޓް އެގްޒިބިޝަން، “އިމްޕަރމަނަންސް” ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 8 ން 12 އަށް ނެޝަނަލް...

ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ތާރީހު ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާންކުރާނަން – އެންސީއޭ

ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ތާރީހު ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާންކުރާނަން – އެންސީއޭ

މި އަހަރު ފިލްމު އެވޯޑްސް ބާއްވާނެ ކަމަށާޢި ފިލްމު އެވޯޑްސް ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ސެންޓަރ ފޯ ދި އާރޓްސް (އެންސީއޭ) އިން...