އެމްޓީސީސީގެ ތާރީހީ ކާމިޔާބު – އާޒިމްގެ ޝުކުރު މުވައްޒަފުންނަށް!

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ގޮންޖެހުން ބޮޑު ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކަކީ ފައިދާ ބޮޑު ކުންފުނިތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަކީ ފަސޭހަކެއް ނޫނެވެ. ސަރުކާރުން ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް...


#

ޚަބަރު

ދުނިޔެ

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ރިޕޯޓް

މީހުން

#

ދުނިޔެ

ޗައިނާއިން ލަންކާއަށް ބޮޑު ލޯނެއް ހޯދިގޮތް ރައީސް އިބޫ އޮޅުންފިލުއްވައިފި؟

ޗައިނާއިން ލަންކާއަށް ބޮޑު ލޯނެއް ހޯދިގޮތް ރައީސް އިބޫ އޮޅުންފިލުއްވައިފި؟

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ސްރީލަންކާ ސަރުކާރަށް 500 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީގެ ލޯނެއް ހޯދީ ކިހިނެއްތޯ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އޮޅުންފިލުއްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިކަން...

ޕަޕުއާ ނިއުގިނީ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް!

ޕަޕުއާ ނިއުގިނީ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް!

ޕެސިފިކް ކަނޑުގެ ޖަޒީރާ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ޕަޕުއާ ނިގިނީ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ޕަޕުއާ ނިއުގިނީ އަށް އައިސްފައިވަނީ ރެކްޓާ މިންގަނޑުން...

ރިޕޯޓް

އެމްޓީސީސީގެ ތާރީހީ ކާމިޔާބު – އާޒިމްގެ ޝުކުރު މުވައްޒަފުންނަށް!

އެމްޓީސީސީގެ ތާރީހީ ކާމިޔާބު – އާޒިމްގެ ޝުކުރު މުވައްޒަފުންނަށް!

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ގޮންޖެހުން ބޮޑު ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކަކީ ފައިދާ ބޮޑު ކުންފުނިތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަކީ ފަސޭހަކެއް ނޫނެވެ. ސަރުކާރުން ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް...

އަސްލު ސުވާލު: އަދާއި ހަމައަށް ޤާސިމް ކޮށްދިނީ ކީއް؟

އަސްލު ސުވާލު: އަދާއި ހަމައަށް ޤާސިމް ކޮށްދިނީ ކީއް؟

ސީޔާސީ ލީޑަރުންގެ ބިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މެދުނުކެނޑި ސިޔާސީ ލީޑަރުން އަޑީގައި ތިއްބަވައިގެން އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުންދާ އެއް ލީޑަރަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް...

ދީބާޖާގެ މައްސަލަ ރައީސް އޮފީހުން ހައްލުކުރުމަށް ކޯޓުމަރުހަލާ މަޑުޖައްސާލަން އެދިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖެ ދެވަނަ ސިންގަޕޫރަކަށް ހެދިދާނެތަ؟ ނޫނީ އެއަށްވުރެ ކުރިއެރިދާނެތަ؟

މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް19ގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް މިއީ ކުރަން ރަނގަޅު ސުވާކެއްތޯ ބައެއް މީހުން އަހާފާނެއެވެ. މި ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ...

ވިޔަފާރި

އެމްޓީސީސީގެ ތާރީހީ ކާމިޔާބު – އާޒިމްގެ ޝުކުރު މުވައްޒަފުންނަށް!

އެމްޓީސީސީގެ ތާރީހީ ކާމިޔާބު – އާޒިމްގެ ޝުކުރު މުވައްޒަފުންނަށް!

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ގޮންޖެހުން ބޮޑު ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކަކީ ފައިދާ ބޮޑު ކުންފުނިތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަކީ ފަސޭހަކެއް ނޫނެވެ. ސަރުކާރުން ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް...

އަސްލު ސުވާލު: އަދާއި ހަމައަށް ޤާސިމް ކޮށްދިނީ ކީއް؟

އަސްލު ސުވާލު: އަދާއި ހަމައަށް ޤާސިމް ކޮށްދިނީ ކީއް؟

ސީޔާސީ ލީޑަރުންގެ ބިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މެދުނުކެނޑި ސިޔާސީ ލީޑަރުން އަޑީގައި ތިއްބަވައިގެން އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުންދާ އެއް ލީޑަރަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް...

ދީބާޖާގެ މައްސަލަ ރައީސް އޮފީހުން ހައްލުކުރުމަށް ކޯޓުމަރުހަލާ މަޑުޖައްސާލަން އެދިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖެ ދެވަނަ ސިންގަޕޫރަކަށް ހެދިދާނެތަ؟ ނޫނީ އެއަށްވުރެ ކުރިއެރިދާނެތަ؟

މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް19ގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް މިއީ ކުރަން ރަނގަޅު ސުވާކެއްތޯ ބައެއް މީހުން އަހާފާނެއެވެ. މި ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ...

އައްޑޫގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިއަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ސްކީމެއް

”މަޓީން ސަރުކާރުގެ ގައިގާ ކޮޅުފައިން ޖަހައިފި“ – މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

ސަރުކާރުގެ ރިލީފް ޕެކޭޖާއި ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)ން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނަކީ މި ހާލަތުގައި ސަރުކާރުގެ ގައިގައި ކޮޅުފައިން ޖެހުން ކަމަށް...

މުނިފޫހި

ރައީސް 9 ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑް ހަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

ރައީސް 9 ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑް ހަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، 9 ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑް ޙަފުލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ރޭ އޮލިމްޕަސް ސިނަމާގައި ބޭއްވި މިޙަފުލާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް،ކަލްޗަރ  އެންޑް...

ސޯލޯ އާރޓް އެގްޒިބިޝަން – ”އިމްޕަރމަނަންސް“

ސޯލޯ އާރޓް އެގްޒިބިޝަން – ”އިމްޕަރމަނަންސް“

އަޙްމަދު އާމިރުގެ ސޯލޯ އާރޓް އެގްޒިބިޝަން، “އިމްޕަރމަނަންސް” ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 8 ން 12 އަށް ނެޝަނަލް...

ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ތާރީހު ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާންކުރާނަން – އެންސީއޭ

ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ތާރީހު ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާންކުރާނަން – އެންސީއޭ

މި އަހަރު ފިލްމު އެވޯޑްސް ބާއްވާނެ ކަމަށާޢި ފިލްމު އެވޯޑްސް ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ސެންޓަރ ފޯ ދި އާރޓްސް (އެންސީއޭ) އިން...