ޚަބަރު

މަޖްލިސްގައި ހިނގި މާރާމާރީގެ ކުށުގައި ކިހާވަރެއްގެ ހުކުމެއް އައިސްފާނެ؟

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާހުގެނައުމަށް 2 ޖޫން 2020 ދުވަހު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ޕީޕީއެމް އާއި އެމްޑީޕީއާ ދެމެދު ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުމާއި ގަޔަށް އަތްލައި އަނިޔާކުރި މައްސަލަ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ކޭއެންޖީގެ ޖާފަތް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަށް

ނ. ވެލިދޫގައި އިޖުތިމާއީ ގިން ކަންކަމާއި ކުޅިވަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކުޑަކަންމަތި ނިއު ޖެނެރޭޝަން(ކޭ.އެންޖީ)ގެ ފަރާތުން ވެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ކޮވިޑް19ގެ ނ. އަތޮޅު ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަށް ޖާފަތެއް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތ. ގުރައިދޫގައި ބިދޭސީއަކު މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ތ. ގުރައިދޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ބިދޭސީއަކު މަރާލާލުމަށް ފަހު އެއްލާލައިފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ. މެންދުރު އޮންލައިން އަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން އެރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފުރަބަންދަށްމލުއިތަކެއް ދިނުމަށް މިއަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުން – ރައީސް

މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަދި އެކަން އެގޮތަށް ކުރައްވާނީ ޞިއްޙީ މާހިރުންގެ ލަފަޔާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮވިޑް19ގައި ނިޔާވާ މީހުން ހުޅުމާލެއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އާސަހަރާއަށް!؟

ދުނިޔޭގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް19ގައި ރާއްޖޭގައި ނިޔާވާ މީހުން ތަޔައްމަމްކުރުމަށް ހުޅުމާލެއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އާސަހަރާއަށް ގެންދާތީ އާއްމުންގެ ކަންބޮޑުވުން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް19ގައި ރާއްޖޭން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކޮވިޑް19 އަށް ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެންޓްވި މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީއަށް ނެރޭ!

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލު(އައިޖީއެމްއެޗް)ގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް، ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވި މާބަނޑު އަންހެން މީހާއަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުވި މުވައްޒަފުން އިއްޔެ އާއި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް19ގެ ނުރައްކަލަށް!

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް(އައިޖީއެމްއެޗް)ގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ކޮވިޑް19 ގެ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަން މެންދުރު އޮންލައިން އަށް ޔަޤީންވެއްޖެ އެވެ. މެންދުރު އޮންލައިން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިންޑިއާގައި ތިބި 200 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެންނަނީ

އިންޑިއާގެ 9 ސިޓީއެއްގައި ތިބި 200 ދިވެހިން އަންނަ ހަފްތާގައި ރާއްޖެއަށް ގެންނާނެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ޕަންޖާބް، ކަލްކަތާ، ގުރްގުއާން، ރިޝިކޭޝް، ދިއްލީ، ވެއްލޫރު،...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

”މަޓީން ސަރުކާރުގެ ގައިގާ ކޮޅުފައިން ޖަހައިފި“ – މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

ސަރުކާރުގެ ރިލީފް ޕެކޭޖާއި ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)ން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނަކީ މި ހާލަތުގައި ސަރުކާރުގެ ގައިގައި ކޮޅުފައިން ޖެހުން ކަމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކަރަންޓީނުން ފިލި 5 މީހަކު ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އައްޑޫ ހެރެތެރެ ރިސޯޓްގައި ކަރަންޓީން ކޮށްފައި ތިއްބާ ފިލައިގެން ދިޔަ ފަސް މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ހެރެތެރެ ކަރަންޓީނުން ފިލި ފަސް މީހުންގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 86 1 2 86