ޚަބަރު

އުންމީދީ 2020 އާލަމީ ބޮޑު ވަބާއަކަށް

އަދިވެސް ގަދަ ހަނދާން ހުރެއެވެ. 2000 ވަނަ އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ ވިހިވިހި ސިފަކޮށް ދިވެހިބަހުންނާއި އިނގިރޭސި ބަހުން މަޒުމޫނުތައް ލިޔެވުނު އަދަދު ނޭނގެއެވެ. ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުވެސް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އޭލެވެލް އިމްތިހާން ކެންސަލް ކުރާކަށް އަދި ނުނިންމަން – މިނިސްޓަރ އައިޝަތު އަލީ

ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް މެއި، ޖޫންގައި އޮންނަ އިމްތިހާނާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމާފައި ނުވާކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގައި މެއި، ޖޫންގައި އޮންނަނީ އޭލެވަލް އިމްތިހާން އެކަންޏެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކަމެއް ނެތި ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުނަށް ފުލުހުން ނަސޭޙަތްތެރި ވަނީ

މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފިޔަވައި އެ ނޫން ގޮތް ގޮތަށް އުޅޭ މީހުންނަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމް ހުސްވެފައިވާތީ، އެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ މުއްދަތު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޟަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި މެނުވީ ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ ނޫޅުމަށް އަންގަވައިފި

ސަރުކާރު ބަންދުކުރެއްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރެއްވުން ކަމަށްވާތީ، އިޖުތިމާޢީ ގައިދުރުކަން ނުވަތަ ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިންގ ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން، ޟަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން އަޅުއްވާ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ގޮތުން، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރައިން މި މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން 20 ޕަސެންޓް އުނިކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯރޓްގެ މިޔަދުގެ ތާވަލުގައި ، ކެންސަލް ނުވާނެބާ؟

ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ޝަރީއަތް ވަނީ 15 މާރޗް 2015 ވަނަ ދުވަހަށް ކްރިމިނަލް ކޯރޓްގައި 14:00 ގައި ތާވަލު ކުރެވިފައެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް މިމައްސަލަ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މާލެ ސަރަހައްދަށް ޓޫރިސްޓުން ގެނައުން މަނާކޮށްފި

މާލޭ ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ އެއްވެސް ގެސްޓު ހައުސްއަކަށް ޓޫރިސްޓުން ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. ޑައިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރިއަށް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖޭގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އޮޅުންފިލުއްވައި، އިތުރަށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 84 1 2 84