ސިޔާސީ

4.2 ބިލިއަންރުފިޔާ ސަރުކާރުން ނަގަނީ މި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ކާރިސާ ހައްލު ކުރަންތަ؟ މަޖްލީހުން މިހުއްދަ ދިނުމުން ދެންވާނީ ކިހިނެތް؟

ސަރުކާރުން މަޖްލީހަށް ފޮނުވި އިސްތިސްނާ ހާލަތަކީ މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމް.އެމް.އޭ އިން އިތުރަށް 4.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ މިހާރުން މިހާރަށް 1 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއްވެސް އިންޓަރަސްޓަކާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސަރުކާރުން މަޖްލީހުގެ އިސްތިސްނާ ހޯދައިގެން 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެމް.އެމް.އޭ އިން ޗާޕްކުރަނީ؟

މަޖްލީހަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ފޮނުވި ސިޓީގައި އެދިފައިވާ އިސްތިސްނާ ހާލަތަކީ ދައުލަތުގެ ޙަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫނު ( 2013 / 07 ) 32 ވަނަ މާއްދާގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވެރިން ފިލާތިބެ އެއްވެސް ގާނޫނީ ޒިންމާއެއް ނެތް މަބްރޫކް ރައްޔިތުން ކުރިމައްޗަށް؟

ދިވެހިރައްޔިތުން މިފަދަ ދަތި ވަގުތެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުން އަންނައިރު ރައްޔިތުންނަށް ތިންއިރު ލިބޭ ބޭހަކީ މަބުރޫކެވެ. މަބުރޫކް ވިދާޅުވާ ކޮންމެ އެއްޗެއް ޤަބޫލުކުރަން މަޖުބޫރެވެ. ޤަބޫލުނުކޮށްފިނަމަ މަބުރޫކް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބޯރޑަރ ބަންދުކުރިއިރުވެސް ބޮޑުންގެ އާއިލާތައް ގެންނަންޖާގަދީ ފްލައިޓްތައް ޗާރޓަރ ކުރުންވީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް މާލެތެރެއަށް ފެތުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބުކަމުގައި؟

މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ އެކަމަކަށް ބަރޯސާވެފައި އޮންނަ ފަތުރުވެރިކަން  ހުއްޓުވާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރިދާނެތީ އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލިއެވެ.  ޓުއަރިސްޓުންނާންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

”ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖް“ އަދި ”ރިލީފް ފަންޑް“ ގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟

މިދިޔަ މާރޗްމަހު ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެންއައި އިގްތިސާދީ ދަތިތަކުން އަރައިގަންނަން "ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖްއެއް" ތައާރަފް ކުރައްވާނެ ވާހަކަ އިއުލާން ކޮށްދެއްވީ ލައިވް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްއެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޗައިނާއިން ލަންކާއަށް ބޮޑު ލޯނެއް ހޯދިގޮތް ރައީސް އިބޫ އޮޅުންފިލުއްވައިފި؟

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ސްރީލަންކާ ސަރުކާރަށް 500 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީގެ ލޯނެއް ހޯދީ ކިހިނެއްތޯ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އޮޅުންފިލުއްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިކަން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޝްރޫއުތައް ނުހިނގަނީ އެމްޑީޕީގެ އެތެެރޭގެ ކޯޅުމާ ހެދި – ޤާސިމް

ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ސްޕީޑް ލަސްވަނީ ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ(އެމްޑީޕީ)ގެ އެތެރޭގެ ކޯޅުމާ ހެދި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އޭސީސީ އަށް ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅަކު ނުފޫޒު ފޯރުވާނަމަ ފިޔަވަޅުއް އަޅާނަން – ރައީސް

އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިވަރުގެ ގުރުބާނީއެއް ވީ މީހެއް އެމްޑީޕީ ގައި ނުހުންނާނެ – އާދަމް މަނިކު

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ(އެމްޑީޕީ) އަށް ޓަކައި މިވަރުގެ ޤުރުބާނީއެއްވި މީހަކު މުޅި އެމްޑީޕީގައި ވެސް ނުހުންނާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ ފުރަތަމަ މޭޔަރު އަދި ޕްރައިމަރީގައި މޭޔަރު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދީބާޖާގެ ހުކުމް: ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ހުކުމް ތަކަށް މަޖުލީހުން ފައިން އެރުން؟

ދީބާޖާގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރިތާ މިހާރު އަހަރެއްވަނީއެވެ. ނަމަވެސް އެހުކުމަށް ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭންގިގެން އެތައް ވާހަކައެއްދައްކާފައި އެތައް ސެޓްލްމެންޓް އެގްރީމެންޓްތަކެއް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 7 1 2 7