ސިޔާސީ

ރާއްޖޭގައި އޮންނަނީ ދެތިން މީހަކަށް ފައިދާވާ ނިޒާމެއް – ޖާބިރު

ދައުލަތުން ފަނޑިޔާރުންނާއި ނައިބު ރައީސުންނަށް އިނާޔަތެއް ދޭންވީމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި އޮންނަނީ ދެތިން މީހެއްގެ ތެރޭގައި މުދާ ބަހާ ނިޒާމެއް ކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތަރައްޤީއެއް ފެނުނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށް ބުނުމުން މެޒޯ ހޫނުފެނަށް!

ތިމަންނާއަށް ދުށްތަނުގައި ސީދާ ރައްތިޔުންނާއި ގުޅުންހުރި ތަރައްޤީއެއް ފެނުނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރުގައި ކަމަށް ބުނެ ޓްވީޓްކުރުމުން އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުންގެ ފާޑުކިޔުން މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީވެސް އެމްޑީޕީއަށް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ 16 ކޮމިޓީގެ %75 މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީއަށް ދޭން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް ބަހަން އެކުލަވާލި ވަގުތީ ކޮމިޓީން ނިންމައިިފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އުމްރާގައި ހުންނެވުމުން ހުވާކުރުން ލަސްވުމަށްފަހު މެމްބަރު ރިޒާ ހުވާކުރައްވައިފި

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކަމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްްސްގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިިފިއެވެ. މިއަދު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް ޞޯލިހް ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ލަންކާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދުރަ ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ނަމާލް ރާޖަޕަކްސާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞޯލިހް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ރައީސް އޮފީހުގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މޯދީ ބައްދަލުކުރެއްވީ ސަރުކާރުގައި ހިއްސާވާ ލީޑަރުންނާ އެކަނި!

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެކަމަނިކުފާނު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ތެރޭން ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނިވަޑައިގަންވާ ލީޑަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މޯދީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މޯދީ ތަގުރީރުކުރެއްވި ޖަލްސާއިން ނިކުންނެވުމުން މެމްބަރު ތޯރިގަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރުކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މޯދީއަށް ދައުވަތު އެރުވުމުން މަހިބަދޫ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުން އަންނަ ރިޔާސީ ނިޒާމަކީ ފެއިލްވެފައިވާ ނިޒާމެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާތީ، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ކާށީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންގެ ޢީދު ސަލާމް ކެންސަލް!

މިހިނގާ 1440 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ބާއްވަވަން ކުރިން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ޢީދު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޙިސާން ޙުސައިން ޢައްޔަންކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް، މ. ނޫހިރި އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން ހޯމަ ދުވަހު ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 6 ގެ 7 1 5 6 7