ރިޕޯޓު

ތިޔައީ ލާއިންސާނީ އަނިޔާއެއް…

އީ 2020 އެވެ. މިއަދު އަހަރުމެން މިއުޅެނީ އަހަރުމެންގެ ކާބަފައިންގެ ޚިޔާލަށްވެސް ނާންނަ ޒަމާނެއްގައެވެ. މާ ހިތްފަސޭހަ ޒަމާނެއްގައެވެ. އެދުވަހު ކާފަމެން މާލެގޮސް އެކުރަން ދިޔަކަމެއް ދެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

”ޓޯކް އޮފް ދަ ޓައުން“: އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ރިޔާޒް

ޓޯކް އޮފް ދަ ޓައުން ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސާ ގޯނާކުރުމަކީ އަދި އެފަދަ ޖަނަވާރު އަމަލުތަކުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުލިބޭ ގޮތަށް އަމަލުކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހައްސާސް މައްސަލައެއްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙައްލަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތެވެ.

މިއަދު ފަތިހުގެ އިރު އުދަރެހުން ތޮޅެލީ ކަންފަތަށް އަޑުއަހަން އުނދަގޫ އަޑަކާއެކުއެވެ. ދެކުނު ރަށެއްގައި އުމުރުން އެންމެ 2 އަހަރުގެ އަލިފާނެއް ފެނެއް ވަކިނުވާވަރު ތުއްތުތުއްތު ކުއްޖެއްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގެެއްލުނު ޖަވާހިރަށް…

މުޅިދުނިޔެއިން އަހަރެންދުށް އެންމެ ތަފާތު އަންހެނާއަށް، އަހަރެންގެ ހިތުން އެދުވަހެއް ދުވަހަކުވެސް ފިލާނުދާނެއެވެ. އެތައް ރުފިޔާއެއް އެއްކޮށްގެން ބޮޑު ހަފްލާއެއް ބޭއްވީ ހާދަ ފޮނި އުންމީދުތަކަކާ އެކުއެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

”ޑައިރީއަކުން ސަފްޙާއެއް…“

"​​މިވާހަކަ ފަށާނެ ގޮތެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. ކިޔާނެ ގޮތެއް، ލިޔާނެ ގޮތެއްވެސް ވަރަށް ވިސްނައިފީމެވެ. އަހަރެން މިދަންތުރައިން ސަލާމަތްވާން ކުރާނީ ކީއްބާއެވެ؟ އެއީ އަހަރެންގެ ޖާނެވެ. އަހަރެންގެ ހިތެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަސްލު ”ޗިލް ލައިފް“ ބޭނުން؟

"އަހަރެން ދުނިޔޭގައި އުޅެނީއެއްނޫނެވެ. ދުނިޔެއޮތީތީ، މަރުނުވާތީ އުޅެނީއެވެ. ސްކޫލް ދައުރު ނިމުނީވެސް ކިޔެވުމުގެ މުހިންމުކަން ނުވިސްނި ހޭވުމެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެނިކޮށެވެ. ސިގިރޭޓްގެ އަވާގައި ޖެހުނީ އުމުރުން 12...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

2020 ވަނަ އަހަރު ކުލިތަކާއި މުދަލުގެ އަގުބޮޑުވެ ޑޮލަރުގެ އަގު މަތިވާނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރިކޯރޑް ބަޖެޓަކާއި އެކީ 2020 ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރިބަޖެޓަކީ އެންމެ ދަރަނި ވެސްބޮޑުބަޖެޓެވެ. މިބަޖެޓަކީ އެތައް އިތުރު ފީތަކާއި ޑިއުޓީތަކާއި ޓެކްސް ތަކުން އިތުރު އާމްދަނީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އުއްޗުގެ ބާރތްޑޭ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރާތާ 6 އަހަރު!

އާންމުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާރތުޑޭ ޕާޓީ ބާއްވަނީ ކުދަކުދިންނެވެ. ނަމަވެސް މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) މިވަނީ ފާއިތުވީ 6 އަހަރު ނ.ހެނބަދޫގައި ކުލަގަދަކޮށް ބާރތުޑޭ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު މިނިސްޓަރު: މިނިސްޓަރު މަޙްލޫފް

ރައީސް ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގައި މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފް ވަނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ނިންމަންޖެހުނު ވަރުގަދަ ނިންމުންތައް ނިންމާ، ކުޅިވަރުން ހޯދި މެޑަލްތަކާއި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަލަސްތީނު ކުއްޖެއްގެ ދުލުން…

އަހަރެންނަކީ މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޤިބްލައިގެ ބިން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގެ ކުޑަކުޑަ އާއިލާއެއްގައި ހުރި ހަމައެކަނި ފިރިހެން ކުއްޖާއެވެ. އަހަރެންގެ ހަގަށް ކޮއްކޮއަކާއި ދޮށްޓަށް ދައްތައެއް ހުރެއެވެ. ކޮއްކޮ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 5 1 2 5