ރިޕޯޓު

ރައްޔިތުން ގޭބަންދުކޮށް، ’ވަގުން‘ ވައްކަން ކުރަނީ!

ދިވެހިން އެންމެ ފަރިތަ ބަހަކީ 'ވަގު' 'ވަގު' މިލަފްޒަކީ ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ނަގާކިޔާފައިވާ ލަފްޒެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް މިލަފްޒު ބޭނުންކުރެވިފައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިވެހިރާއްޖެ ދެވަނަ ސިންގަޕޫރަކަށް ހެދިދާނެތަ؟ ނޫނީ އެއަށްވުރެ ކުރިއެރިދާނެތަ؟

މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް19ގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް މިއީ ކުރަން ރަނގަޅު ސުވާކެއްތޯ ބައެއް މީހުން އަހާފާނެއެވެ. މި ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިންޑިއާ ސިފައިން ’ނައިކޫ‘ މަރާލީ ކީއްވެ؟

ނައިކޫ މަރަކީ ކަޝްމީރުގެ މިނިވަންކަމަށް ހަނގުރާމަކުރާ އެންމެންގެ މޫނު މަތީގައި ޖެހި ތަފާލެއް ނައިކޫގެ މަރުން ދޭހަވެގެންދިޔައީ ކަޝްމީރު މައްސަލައިގާ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯޑީ ގެންގުޅުއްވާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

4.2 ބިލިއަންރުފިޔާ ސަރުކާރުން ނަގަނީ މި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ކާރިސާ ހައްލު ކުރަންތަ؟ މަޖްލީހުން މިހުއްދަ ދިނުމުން ދެންވާނީ ކިހިނެތް؟

ސަރުކާރުން މަޖްލީހަށް ފޮނުވި އިސްތިސްނާ ހާލަތަކީ މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމް.އެމް.އޭ އިން އިތުރަށް 4.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ މިހާރުން މިހާރަށް 1 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއްވެސް އިންޓަރަސްޓަކާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވެރިން ފިލާތިބެ އެއްވެސް ގާނޫނީ ޒިންމާއެއް ނެތް މަބްރޫކް ރައްޔިތުން ކުރިމައްޗަށް؟

ދިވެހިރައްޔިތުން މިފަދަ ދަތި ވަގުތެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުން އަންނައިރު ރައްޔިތުންނަށް ތިންއިރު ލިބޭ ބޭހަކީ މަބުރޫކެވެ. މަބުރޫކް ވިދާޅުވާ ކޮންމެ އެއްޗެއް ޤަބޫލުކުރަން މަޖުބޫރެވެ. ޤަބޫލުނުކޮށްފިނަމަ މަބުރޫކް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބޯރޑަރ ބަންދުކުރިއިރުވެސް ބޮޑުންގެ އާއިލާތައް ގެންނަންޖާގަދީ ފްލައިޓްތައް ޗާރޓަރ ކުރުންވީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް މާލެތެރެއަށް ފެތުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބުކަމުގައި؟

މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ އެކަމަކަށް ބަރޯސާވެފައި އޮންނަ ފަތުރުވެރިކަން  ހުއްޓުވާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރިދާނެތީ އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލިއެވެ.  ޓުއަރިސްޓުންނާންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިރިއުޅުމާއި ހަނގުރާމަ މިކުރަނީ ވޭނާއެކު

  ފުރާވަރަށް އަރާގޮތަށް ބިޓެއް ހޯދައެވެ. އެއީ ކާކުކަމެއް، އުޅޭގޮތެއް، އެއްވެސް ކަމެއް ހޯދުމެއް ނެތި ބޭރުފުށުން ފެންނަފެނުމަށް ބަލާ ލޯބިން ނޮޅާކާ ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. ކައިވެނިކޮށްގެން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

”ކަމަނާއެވެ. ތިޔަ ނަފްސުގެ އަގަކީ ތިއީ ހެއްޔެވެ؟“

"ދުވާލުގެ ވަރުބަލިކަމަށްފަހު އެނދުގައި ބުރަކަށި ޖައްސާލައި ހަމަޖެހިލައިގެން ފޭސްބުކް ހާވާލިތަނާ، އަހަރެންގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނީ ކާއެއްޗެއް އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ނަމުގައި އެނދުމަތީ ނައިޓީއެއް ލައިގެން އޮތް ވަނާތައް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދަހި ޓީއެމްއޭއަށް ދިވެހިންގެ އަގުބޮޑު ތަރިކައެއް ދޭންޖެހޭތަ؟

ރާއްޖޭގައި ސީޕްލޭން ދުއްވާ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި ކަމަށްވާ ޓްރާންސް މޯލްޑިވްސް އެއަރވޭސް ޓީއެމްއަކީ ވަރަށް ދަހި ރާއްޖެއަށް އިޖުތިމާއީ ގޮތުން އެއްވެސް ފާއިދާއެއް ކޮށްފައިވާ ކުންފުންނެއް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަންމާ! ކޮއްކޮ ނިވާކޮށްދީބަލަ!

"މަންމާ! އަހަރެން މިހިރީ އޮރިޔާމާއެއްނު؟ އަހަރެން ނިވާކޮށްދީބަލަ." އުމުރުން އެންމެ 9 އަހަރުގައި އަހަރެން މަންމަ ކައިރި ބުނީމެވެ. އޭރު ކުލާސްކުއްޖަކު ބުރުގާ އެޅުމުން އަހަރެން އެކަމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 6 1 2 6