ވިޔަފާރި

”މަޓީން ސަރުކާރުގެ ގައިގާ ކޮޅުފައިން ޖަހައިފި“ – މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

ސަރުކާރުގެ ރިލީފް ޕެކޭޖާއި ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)ން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނަކީ މި ހާލަތުގައި ސަރުކާރުގެ ގައިގައި ކޮޅުފައިން ޖެހުން ކަމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސަރުކާރުން މަޖްލީހުގެ އިސްތިސްނާ ހޯދައިގެން 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެމް.އެމް.އޭ އިން ޗާޕްކުރަނީ؟

މަޖްލީހަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ފޮނުވި ސިޓީގައި އެދިފައިވާ އިސްތިސްނާ ހާލަތަކީ ދައުލަތުގެ ޙަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫނު ( 2013 / 07 ) 32 ވަނަ މާއްދާގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވެރިން ފިލާތިބެ އެއްވެސް ގާނޫނީ ޒިންމާއެއް ނެތް މަބްރޫކް ރައްޔިތުން ކުރިމައްޗަށް؟

ދިވެހިރައްޔިތުން މިފަދަ ދަތި ވަގުތެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުން އަންނައިރު ރައްޔިތުންނަށް ތިންއިރު ލިބޭ ބޭހަކީ މަބުރޫކެވެ. މަބުރޫކް ވިދާޅުވާ ކޮންމެ އެއްޗެއް ޤަބޫލުކުރަން މަޖުބޫރެވެ. ޤަބޫލުނުކޮށްފިނަމަ މަބުރޫކް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

”ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖް“ އަދި ”ރިލީފް ފަންޑް“ ގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟

މިދިޔަ މާރޗްމަހު ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެންއައި އިގްތިސާދީ ދަތިތަކުން އަރައިގަންނަން "ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖްއެއް" ތައާރަފް ކުރައްވާނެ ވާހަކަ އިއުލާން ކޮށްދެއްވީ ލައިވް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްއެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބަނޑު ހިންދާ ކޮފީ ނައިފަރަށް!

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އޮންލައިން ވިޔަފާރިކުރާ "ލިބޭ" އިން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށް ވިއްކަމުންދާ "ލޭންސްލޭ" ބްރޭންޑުގެ ބަނޑު ހިންދުމަށް ޚާއްސަ "ސްލިމިންގް ކޮފީ" ޅ.ނައިފަރުގައި ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ފިނި ޕެޑް ”ސޮފީ ކޫލް“

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ހޫނު ޤައުމަކަށްވާއިރު، ދިވެހި ކަނބަލުންނަށް ޕީރިއަޑް ނުވަތަ މައްސަރު ދުވަސް ތަކުގައި ތަފާތު ތަކުލީފުތަކެއް އުފަލަން ޖެހެއެވެ. ބޭނުންކުރެވޭ ސެނިޓަރީ ނެޕްކިންގ ނުވަތަ ޕެޑެއްގެ ސަބަބުން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދީބާޖާގެ ހުކުމް: ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ހުކުމް ތަކަށް މަޖުލީހުން ފައިން އެރުން؟

ދީބާޖާގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރިތާ މިހާރު އަހަރެއްވަނީއެވެ. ނަމަވެސް އެހުކުމަށް ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭންގިގެން އެތައް ވާހަކައެއްދައްކާފައި އެތައް ސެޓްލްމެންޓް އެގްރީމެންޓްތަކެއް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް ޖައްސައިފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓަށް ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް ޖައްސައިފިއެވެ. ސިންގަޕޫރުގެ ބޮޑު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމްޕެނީ އަށް ކަމަށްވާ ބޮންވެސްޓްސް ހޯލްޑިންގްސް އިން ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވާ ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

2020 ވަނަ އަހަރު ކުލިތަކާއި މުދަލުގެ އަގުބޮޑުވެ ޑޮލަރުގެ އަގު މަތިވާނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރިކޯރޑް ބަޖެޓަކާއި އެކީ 2020 ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރިބަޖެޓަކީ އެންމެ ދަރަނި ވެސްބޮޑުބަޖެޓެވެ. މިބަޖެޓަކީ އެތައް އިތުރު ފީތަކާއި ޑިއުޓީތަކާއި ޓެކްސް ތަކުން އިތުރު އާމްދަނީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އުއްޗުގެ ބާރތްޑޭ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރާތާ 6 އަހަރު!

އާންމުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާރތުޑޭ ޕާޓީ ބާއްވަނީ ކުދަކުދިންނެވެ. ނަމަވެސް މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) މިވަނީ ފާއިތުވީ 6 އަހަރު ނ.ހެނބަދޫގައި ކުލަގަދަކޮށް ބާރތުޑޭ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 7 1 2 7