ވިޔަފާރި

2020 ވަނަ އަހަރު ކުލިތަކާއި މުދަލުގެ އަގުބޮޑުވެ ޑޮލަރުގެ އަގު މަތިވާނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރިކޯރޑް ބަޖެޓަކާއި އެކީ 2020 ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރިބަޖެޓަކީ އެންމެ ދަރަނި ވެސްބޮޑުބަޖެޓެވެ. މިބަޖެޓަކީ އެތައް އިތުރު ފީތަކާއި ޑިއުޓީތަކާއި ޓެކްސް ތަކުން އިތުރު އާމްދަނީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އުއްޗުގެ ބާރތްޑޭ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރާތާ 6 އަހަރު!

އާންމުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާރތުޑޭ ޕާޓީ ބާއްވަނީ ކުދަކުދިންނެވެ. ނަމަވެސް މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) މިވަނީ ފާއިތުވީ 6 އަހަރު ނ.ހެނބަދޫގައި ކުލަގަދަކޮށް ބާރތުޑޭ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތިން ޕްރޮޑަކްޓެއް އެސްޓީއޯ އިން ތައާރަފްކޮށްފި

އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އަގުހެޔޮ، އަދި ފަސޭހަ ތިން ޕްރޮޑަކްޓެއް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ. އެސްޓީއޯ އިން އިއްޔެ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވަގުތު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ މޭޖަރ ސްޕޮންސަރަކަށް ”ވީބީ“

"ވަގުތު" އިން ކޮންމެ އަހަރަކު އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މޭޖާ ސްޕޮންސަރ އަކަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އޮރެންޖް މާޓް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ އިނާމަކަށް އުމްރާ ދަތުރެއް!

އޮރެންޖް މާޓް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ އުމްރާ ދަތުރު ލިބުން ނަސީބު ވެރިއަކަށް ނަތާޝާ ހޮވިއްޖެއެވެ. އޮރެންޖް މާޓްގެ މިއަހަރު ރަމަޞާން މަހު ޕްރޮމޯޝަންގެ އެންމެ ސަރަފުވެރި ވަނަ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރާއްޖެއަށް ”ވައިފައި ކޯލިން“ ތަޢާރަފުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މޯބައިލް ފޯނުގެ ޚިދުމަތްދޭ ދެވަނަ  ކުންފުނި އޫރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖެއަށް ވައިފައި ކޯލިން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖެއަށް މުޅިން އަލަށް ތައާރަފުކުރި މި ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިގު އިންތިޒާރަކަށް ފަހު މާފަރު އިންޓަރނޭޝަލް އެއާޕޯޓް ހުޅުވައިފި

މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އެމްއައިއޭ) ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއަދު މިއެއާޕޯޓް ހުޅުވައިދެއްވީ މާފަރުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމެވެ. މާފަރު އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް މަސީގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ)ގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ އިއްޔެ މެންދުރުފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފުލުހުންނަށް ލިޓަސް އިން ހެލްމެޓް ހަދިޔާކޮށްފި

ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ލިޓަސް އިން ހެލްމެޓް ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. ހެލްމެޓް ހަދިޔާ ކުރުމަށް އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން މި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 6 1 2 6