އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާ އަކްރަމް ކުރައްވައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާ އަކްރަމް ކުރައްވައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަހުމަދު އަކްރަމް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އަކްރަމް، އީސީގެ މެމްބަރު ...

މުދައްރިސުންގެ ގަދަރު މުޖުތަމައުގައި ކުޑަވެއްޖެ – އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު

އޭލެވެލް އިމްތިހާން ކެންސަލް ކުރާކަށް އަދި ނުނިންމަން – މިނިސްޓަރ އައިޝަތު އަލީ

ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް މެއި، ޖޫންގައި އޮންނަ އިމްތިހާނާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމާފައި ނުވާކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގައި މެއި، ޖޫންގައި އޮންނަނީ އޭލެވަލް އިމްތިހާން އެކަންޏެވެ. ...

ކަމެއް ނެތި ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުނަށް ފުލުހުން ނަސޭޙަތްތެރި ވަނީ

ކަމެއް ނެތި ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުނަށް ފުލުހުން ނަސޭޙަތްތެރި ވަނީ

މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފިޔަވައި އެ ނޫން ގޮތް ގޮތަށް އުޅޭ މީހުންނަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ...

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމް ހުސްވެފައިވާތީ، އެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ މުއްދަތު ...

އަމިއްލަ ގޯތި ނުވަތަ ރޯހައުސް ނެތަސް ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ

ޟަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި މެނުވީ ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ ނޫޅުމަށް އަންގަވައިފި

ސަރުކާރު ބަންދުކުރެއްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރެއްވުން ކަމަށްވާތީ، އިޖުތިމާޢީ ގައިދުރުކަން ނުވަތަ ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިންގ ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން، ޟަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ...

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން އަޅުއްވާ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ގޮތުން، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރައިން މި މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން 20 ޕަސެންޓް އުނިކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 98 1 2 98