މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

މި ހަފްތާގެ ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހުވެސް ސަރުކާރުން ލިބޭނީ ކޮންމެހެން ދެންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް

ސަރުކާރުން ކޮންމެހެން ދެއްވަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ހުޅުވާ މުއްދަތު 2020 ޖުލައި 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2020 ޖުލައި 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ...

”ރާއްޖެ ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުން ގާތް“ – ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް

ސަފާރީއެއްގައި ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރި މައްސަލައިގާ ފުލުހުން އަމަލުކުރި ގޮތް ފުލުހުން ބަލަނީ!

މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާގެ އަންހެނަކަށް ދެ ދިވެހިން ޖިންސީ އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގާ ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވާގޮތް ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮމާންޑުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ ...

މަސްވެރިކަމާބެހޭ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

މާދަމާ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވާލާނެ

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައި އޮތް އޮތުން މާދަމާއިން ފެށިގެން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ...

ތަހުގީގަށްވުރެ ބޮޑަށް ”އޮއްބާލުމަށް“ މިސްރާބު ހިފާފައި!

ތަހުގީގަށްވުރެ ބޮޑަށް ”އޮއްބާލުމަށް“ މިސްރާބު ހިފާފައި!

ރޭޕްކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ގިނަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރޭޕް ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ފެންމަތިވުމަކީ އާއްމު ކަމެކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރެއްހާ ދުވަހަށް ނަޒަރު ހިންގާލި ކަމުގައި ވިޔަސް، ގިނަ އަދަދެއްގެ ...

ނޫސް ބަޔާން

ނޫސް ބަޔާން

މެންދުރު އޮންލައިން އަށް ސަފާރީގައި ރޭޕް ކުރި ރޭޕް ވިކްޓިމް ދެއްވާފައިވާ އިންޓަރވިއު އާއި ގުޅިގެން މިއަދު އެކި ފަރާތް ތަކުން އިންޒާރުގެ މެސެޖްތައް މެންދުރު އޮންލައިން ...

ސަފާރީގައި ރޭޕްކުރި ބޭރު އަންހެން ކުއްޖާގެ ދުލުން އެ ބިރުވެރި ނުބައި އަމަލާއި އަދި ބޭއިންސާފުގެ ވާހަކަތައް!

ސަފާރީގައި ރޭޕްކުރި ބޭރު އަންހެން ކުއްޖާގެ ދުލުން އެ ބިރުވެރި ނުބައި އަމަލާއި އަދި ބޭއިންސާފުގެ ވާހަކަތައް!

ސަފާރީއެއްގައި އިހަކަށްރޭ ރޭޕް ވިކްޓިމް (ރޭޕްގެ ޝިކާރަޔަކަށްވި ކުއްޖާ) އަކީ ކެންޔާގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ވިކްޓިމް ރާއްޖެއައީ ޓޫރިޒަމް އަދި އޭވިއޭޝަން ދާއިރާއިން އިން މަތީ ...

މަޖްލިސްގައި ހިނގި މާރާމާރީގެ ކުށުގައި ކިހާވަރެއްގެ ހުކުމެއް އައިސްފާނެ؟

މަޖްލިސްގައި ހިނގި މާރާމާރީގެ ކުށުގައި ކިހާވަރެއްގެ ހުކުމެއް އައިސްފާނެ؟

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާހުގެނައުމަށް 2 ޖޫން 2020 ދުވަހު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ޕީޕީއެމް އާއި އެމްޑީޕީއާ ދެމެދު ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުމާއި ގަޔަށް އަތްލައި އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ...

ިޓީއާ ހަވާލުކުރަނީވެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ކޭ.އެން.ޖީގެ ޖާފަތް އިރުފުށި ކަރަންޓީނު ފެސިލ

ވެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ކޭއެންޖީގެ ޖާފަތް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަށް

ނ. ވެލިދޫގައި އިޖުތިމާއީ ގިން ކަންކަމާއި ކުޅިވަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކުޑަކަންމަތި ނިއު ޖެނެރޭޝަން(ކޭ.އެންޖީ)ގެ ފަރާތުން ވެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ކޮވިޑް19ގެ ނ. އަތޮޅު ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަށް ޖާފަތެއް ...

ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން ގެއްލޭ އެންމެ ހިނދުކޮޅެއްވެސް ޤައުމަށް ކުރިމަތިވެގެންނުވާނެ – ރައީސް

ފުރަބަންދަށްމލުއިތަކެއް ދިނުމަށް މިއަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުން – ރައީސް

މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަދި އެކަން އެގޮތަށް ކުރައްވާނީ ޞިއްޙީ މާހިރުންގެ ލަފަޔާ ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 101 1 2 101