Tag: މެންދުރު އޮންލައިން

މަސްވެރިކަމާބެހޭ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

މާދަމާ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވާލާނެ

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައި އޮތް އޮތުން މާދަމާއިން ފެށިގެން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ...

މަޖްލިސްގައި ހިނގި މާރާމާރީގެ ކުށުގައި ކިހާވަރެއްގެ ހުކުމެއް އައިސްފާނެ؟

މަޖްލިސްގައި ހިނގި މާރާމާރީގެ ކުށުގައި ކިހާވަރެއްގެ ހުކުމެއް އައިސްފާނެ؟

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާހުގެނައުމަށް 2 ޖޫން 2020 ދުވަހު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ޕީޕީއެމް އާއި އެމްޑީޕީއާ ދެމެދު ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުމާއި ގަޔަށް އަތްލައި އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ...

ިޓީއާ ހަވާލުކުރަނީވެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ކޭ.އެން.ޖީގެ ޖާފަތް އިރުފުށި ކަރަންޓީނު ފެސިލ

ވެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ކޭއެންޖީގެ ޖާފަތް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަށް

ނ. ވެލިދޫގައި އިޖުތިމާއީ ގިން ކަންކަމާއި ކުޅިވަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކުޑަކަންމަތި ނިއު ޖެނެރޭޝަން(ކޭ.އެންޖީ)ގެ ފަރާތުން ވެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ކޮވިޑް19ގެ ނ. އަތޮޅު ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަށް ޖާފަތެއް ...

އެމްޓީސީސީގެ ތާރީހީ ކާމިޔާބު – އާޒިމްގެ ޝުކުރު މުވައްޒަފުންނަށް!

އެމްޓީސީސީގެ ތާރީހީ ކާމިޔާބު – އާޒިމްގެ ޝުކުރު މުވައްޒަފުންނަށް!

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ގޮންޖެހުން ބޮޑު ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކަކީ ފައިދާ ބޮޑު ކުންފުނިތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަކީ ފަސޭހަކެއް ނޫނެވެ. ސަރުކާރުން ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ...

އިންޑިއާ ސިފައިން ’ނައިކޫ‘ މަރާލީ ކީއްވެ؟

އިންޑިއާ ސިފައިން ’ނައިކޫ‘ މަރާލީ ކީއްވެ؟

ނައިކޫ މަރަކީ ކަޝްމީރުގެ މިނިވަންކަމަށް ހަނގުރާމަކުރާ އެންމެންގެ މޫނު މަތީގައި ޖެހި ތަފާލެއް ނައިކޫގެ މަރުން ދޭހަވެގެންދިޔައީ ކަޝްމީރު މައްސަލައިގާ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯޑީ ގެންގުޅުއްވާ ...

ކޮވިޑް19 އަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭވަރު ވަރަށް ދަށް – ޑރ. ޝީނާ

ކޮވިޑް19 އަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭވަރު ވަރަށް ދަށް – ޑރ. ޝީނާ

ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެސްޓް ކުރެވޭ ނިސްބަތް ވަރަށް މަދު ކަމަށް ޑރ.ޝީނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޑރ.ޝީނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ...

4.2 ބިލިއަންރުފިޔާ ސަރުކާރުން ނަގަނީ މި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ކާރިސާ ހައްލު ކުރަންތަ؟ މަޖްލީހުން މިހުއްދަ ދިނުމުން ދެންވާނީ ކިހިނެތް؟

4.2 ބިލިއަންރުފިޔާ ސަރުކާރުން ނަގަނީ މި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ކާރިސާ ހައްލު ކުރަންތަ؟ މަޖްލީހުން މިހުއްދަ ދިނުމުން ދެންވާނީ ކިހިނެތް؟

ސަރުކާރުން މަޖްލީހަށް ފޮނުވި އިސްތިސްނާ ހާލަތަކީ މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމް.އެމް.އޭ އިން އިތުރަށް 4.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ މިހާރުން މިހާރަށް 1 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއްވެސް އިންޓަރަސްޓަކާ ...

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި

ސަރުކާރުން މަޖްލީހުގެ އިސްތިސްނާ ހޯދައިގެން 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެމް.އެމް.އޭ އިން ޗާޕްކުރަނީ؟

މަޖްލީހަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ފޮނުވި ސިޓީގައި އެދިފައިވާ އިސްތިސްނާ ހާލަތަކީ ދައުލަތުގެ ޙަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫނު ( 2013 / 07 ) 32 ވަނަ މާއްދާގެ ...

ވެރިން ފިލާތިބެ އެއްވެސް ގާނޫނީ ޒިންމާއެއް ނެތް މަބްރޫކް ރައްޔިތުން ކުރިމައްޗަށް؟

ވެރިން ފިލާތިބެ އެއްވެސް ގާނޫނީ ޒިންމާއެއް ނެތް މަބްރޫކް ރައްޔިތުން ކުރިމައްޗަށް؟

ދިވެހިރައްޔިތުން މިފަދަ ދަތި ވަގުތެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުން އަންނައިރު ރައްޔިތުންނަށް ތިންއިރު ލިބޭ ބޭހަކީ މަބުރޫކެވެ. މަބުރޫކް ވިދާޅުވާ ކޮންމެ އެއްޗެއް ޤަބޫލުކުރަން މަޖުބޫރެވެ. ޤަބޫލުނުކޮށްފިނަމަ މަބުރޫކް ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 11 1 2 11