Tag: މެންދުރު

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

މި ހަފްތާގެ ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހުވެސް ސަރުކާރުން ލިބޭނީ ކޮންމެހެން ދެންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް

ސަރުކާރުން ކޮންމެހެން ދެއްވަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ހުޅުވާ މުއްދަތު 2020 ޖުލައި 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2020 ޖުލައި 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ...

”ރާއްޖެ ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުން ގާތް“ – ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް

ސަފާރީއެއްގައި ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރި މައްސަލައިގާ ފުލުހުން އަމަލުކުރި ގޮތް ފުލުހުން ބަލަނީ!

މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާގެ އަންހެނަކަށް ދެ ދިވެހިން ޖިންސީ އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގާ ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވާގޮތް ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮމާންޑުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ ...

ތަހުގީގަށްވުރެ ބޮޑަށް ”އޮއްބާލުމަށް“ މިސްރާބު ހިފާފައި!

ތަހުގީގަށްވުރެ ބޮޑަށް ”އޮއްބާލުމަށް“ މިސްރާބު ހިފާފައި!

ރޭޕްކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ގިނަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރޭޕް ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ފެންމަތިވުމަކީ އާއްމު ކަމެކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރެއްހާ ދުވަހަށް ނަޒަރު ހިންގާލި ކަމުގައި ވިޔަސް، ގިނަ އަދަދެއްގެ ...

ނޫސް ބަޔާން

ނޫސް ބަޔާން

މެންދުރު އޮންލައިން އަށް ސަފާރީގައި ރޭޕް ކުރި ރޭޕް ވިކްޓިމް ދެއްވާފައިވާ އިންޓަރވިއު އާއި ގުޅިގެން މިއަދު އެކި ފަރާތް ތަކުން އިންޒާރުގެ މެސެޖްތައް މެންދުރު އޮންލައިން ...

ސަފާރީގައި ރޭޕްކުރި ބޭރު އަންހެން ކުއްޖާގެ ދުލުން އެ ބިރުވެރި ނުބައި އަމަލާއި އަދި ބޭއިންސާފުގެ ވާހަކަތައް!

ސަފާރީގައި ރޭޕްކުރި ބޭރު އަންހެން ކުއްޖާގެ ދުލުން އެ ބިރުވެރި ނުބައި އަމަލާއި އަދި ބޭއިންސާފުގެ ވާހަކަތައް!

ސަފާރީއެއްގައި އިހަކަށްރޭ ރޭޕް ވިކްޓިމް (ރޭޕްގެ ޝިކާރަޔަކަށްވި ކުއްޖާ) އަކީ ކެންޔާގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ވިކްޓިމް ރާއްޖެއައީ ޓޫރިޒަމް އަދި އޭވިއޭޝަން ދާއިރާއިން އިން މަތީ ...

ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން ގެއްލޭ އެންމެ ހިނދުކޮޅެއްވެސް ޤައުމަށް ކުރިމަތިވެގެންނުވާނެ – ރައީސް

ފުރަބަންދަށްމލުއިތަކެއް ދިނުމަށް މިއަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުން – ރައީސް

މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަދި އެކަން އެގޮތަށް ކުރައްވާނީ ޞިއްޙީ މާހިރުންގެ ލަފަޔާ ...

އަސްލު ސުވާލު: އަދާއި ހަމައަށް ޤާސިމް ކޮށްދިނީ ކީއް؟

އަސްލު ސުވާލު: އަދާއި ހަމައަށް ޤާސިމް ކޮށްދިނީ ކީއް؟

ސީޔާސީ ލީޑަރުންގެ ބިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މެދުނުކެނޑި ސިޔާސީ ލީޑަރުން އަޑީގައި ތިއްބަވައިގެން އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުންދާ އެއް ލީޑަރަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް ...

ދީބާޖާގެ މައްސަލަ ރައީސް އޮފީހުން ހައްލުކުރުމަށް ކޯޓުމަރުހަލާ މަޑުޖައްސާލަން އެދިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖެ ދެވަނަ ސިންގަޕޫރަކަށް ހެދިދާނެތަ؟ ނޫނީ އެއަށްވުރެ ކުރިއެރިދާނެތަ؟

މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް19ގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް މިއީ ކުރަން ރަނގަޅު ސުވާކެއްތޯ ބައެއް މީހުން އަހާފާނެއެވެ. މި ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ ...

އަމިއްލަ ގޯތި ނުވަތަ ރޯހައުސް ނެތަސް ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ

ކޮވިޑް19ގައި ނިޔާވާ މީހުން ހުޅުމާލެއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އާސަހަރާއަށް!؟

ދުނިޔޭގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް19ގައި ރާއްޖޭގައި ނިޔާވާ މީހުން ތަޔައްމަމްކުރުމަށް ހުޅުމާލެއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އާސަހަރާއަށް ގެންދާތީ އާއްމުންގެ ކަންބޮޑުވުން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް19ގައި ރާއްޖޭން ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 26 1 2 26